Docker

Docker és un projecte obert de codi obert que automatitza el desplegament d’aplicacions dins de contenidor de programari.